HOW TO

TIPs & Article

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Big blue
ครื่องกรองน้ำใช้โคลันดาส 2 ขั้นตอน บิ๊กบลู

เครื่องกรองน้ำใช้โคลันดาส 2 ขั้นตอน บิ๊กบลู

Colandas Big Blue Size เครื่องกรองน้ำใช้ 2 ขั้นตอน สำหรับครัวเรือน สามารถติดตั้งได้ท้งภายนอกและภายในของอาคาร กรองน้ำใช้ก่อนเข้าถังพัก ด้วยเทคโนโลยีไส้กรอง 2 ชั้น เพื่อน้ำสะอาดสำหรับทุกคน

เครื่องกรองน้ำใช้โคลันดาส 3 ขั้นตอน บิ๊กบลู

เครื่องกรองน้ำใช้โคลันดาส 3 ขั้นตอน บิ๊กบลู

Colandas Big Blue 3 Stages เครื่องกรองน้ำใช้ 3 ขั้นตอน สำหรับครัวเรือน สามารถติดตั้งได้ท้งภายนอกและภายในของอาคาร กรองน้ำใช้ก่อนเข้าถังพัก ด้วยเทคโนโลยีไส้กรอง 2 ชั้น เพื่อน้ำสะอาดสำหรับทุกคน

วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคลันดาส บิ๊กบลู (Big blue)

  1. ใช้ประแจหมุนกระบอกออกจากเครื่องกรองน้ำ และแกะพลาสติกหุ้มไส้กรองออกทั้งหมด
  2. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำตามจุดที่ต้องการ
  3. หมุนกระบอกเข้ากับเครื่องกรองน้ำและประแจขันให้แน่น
  4. ต่อท่อประปาเข้าจากทางขวา ออกทางซ้าย ทางเข้าและทางออกเป็นเกลียวใน 4 หุน
Social Share :
Scroll to Top