HOW TO

TIPs & Article

วิธีเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
วิธีเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วิธีเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

โดยทั่วไปไส้กรองจะมีอายุการใช้งาน ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี วันนี้ แอดรวมวิธีเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง  ของเครื่องกรองน้ำรุ่นต่างๆ ที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ

1. วิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำระบบ 5 ขั้นตอน

วิธีเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ โคลันดาส แบบ 5 ขั้นตอน ทั่วไป (แบบสั้น)
How to Change filter water Purifier Colandas 5stage อุปกรณ์ในการเปลี่ยน มีตามนี้

 1. ขั้นแรกนะคะ ปิด T -way น้ำเข้าเครื่องกรอง ให้เรียบร้อย
 2. ถอดสายน้ำที่เข้า บริเวณกระบอกแรก และ ถอดสายน้ำออก บริเวณ ไส้กรอง Post Carbon โดยการถอดกริปล๊อค และ กดเดื่อยให้ชนขอบ Fitting Speed fit จากนั้นดึงสายน้ำออก 3. ขันกระบอก ด้วยที่ไขกระบอกหมุนกระบอกกรองทั้ง
 3. นำกระบอกออก
 4. นำไส้กรองเก่าออก และล้างทำความสะอาดภายในกระบอกกรอง
 5. นำไส้กรองที่ต้องการเปลี่ยน แกะพลาสติก แล้วใส่ลงไปโดยเรียงตามลำดับ จากทางน้ำเข้าเครื่อง
 6. ถอดจุกปิดสีฟ้าของไส้กรองใหม่ทั้ง 2 ด้าน จากนั้น นำ Speed fit ใส่กลับไป หมุนให้แน่น และพยายามให้ข้อต่อ ตรง มุมเดิม
 7. ต่อสายน้ำ ตามลำดับ โดยเริ่มจากกรองแคปซูล ลำดับที่ 4
 8. นำเครื่องกรองที่เปลี่ยนไส้กรองเรียบร้อย ประกอบกลับ โดยเสียบสายน้ำเข้ากระบอกแรก และ เสียบสายน้ำ กับไส้กรองแคปซูป กรอง Post Carbon
 9. เมื่อเรียบร้อย เปิด T-way ให้น้ำเข้าเครื่อง ก่อนใช้งานเครื่องกรองน้ำ ทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบ โดยการเปิดน้ำทิ้งเพื่อทำการล้างไส้กรอง ก่อนใช้งาน ประมาณ 15 – 20 นาที หรือ จนกว่าน้ำจะใส

2. วิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำระบบ UF 5 ขั้นตอน

 1. ขั้นแรกนะคะ ปิด T -way น้ำเข้าเครื่องกรอง ให้เรียบร้อย
 2. ถอดสายน้ำที่เข้า บริเวณกระบอกแรก และ ถอดสายน้ำออก บริเวณ ไส้กรอง Post Carbon โดยการถอดกริปล๊อค และ กดเดื่อยให้ชนขอบ Fitting Speed fit จากนั้นดึงสายน้ำออก
 3. ขันกระบอก ด้วยที่ไขกระบอกหมุนกระบอกกรองทั้ง 3 กระบอกออก
 4. นำไส้กรองเก่าออก และล้างทำความสะอาดภายในกระบอกกรอง
 5. นำไส้กรองที่ต้องการเปลี่ยน แกะพลาสติก แล้วใส่ลงไป โดยเรียงตามลำดับ จากทางน้ำเข้าเครื่อง
 6. เปิดวาวล์น้ำเพื่อล้างไส้กรองใหม่ 3 อันด้านล่าง เพื่อ ไล่น้ำจะไหลออก ก่อนโดยรองน้ำทิ้งไป น้ำออกมาจะมีสีดำซึ่งเกิดจากไส้กรองคาร์บอนอันใหม่ ทำการล้าง 10-15 นาทีหรือจนกว่าน้ำจะหายดำ
 7. ถอดจุกปิดสีฟ้าของไส้กรองใหม่ทั้ง 2 ด้าน จากนั้น นำ Speed fit ใส่กลับไป หมุนให้แน่น และพยายามให้ข้อต่อ ตรง มุมเดิม
 8. ต่อสายน้ำ ตามลำดับ โดยเริ่มจากกรองแคปซูล ลำดับที่ 4
 9. นำเครื่องกรองที่เปลี่ยนไส้กรองเรียบร้อย ประกอบกลับ โดยเสียบสายน้ำเข้ากระบอกแรก และ เสียบสายน้ำ กับไส้กรองแคปซูป กรอง Post Carbon
 10. เมื่อเรียบร้อย เปิด T-way ให้น้ำเข้าเครื่อง ก่อนใช้งานเครื่องกรองน้ำ ทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบ โดยการเปิดน้ำทิ้งเพื่อทำการล้างไส้กรอง ก่อนใช้งาน ประมาณ 15 – 20 นาที หรือ จนกว่าน้ำจะใส

ดีกว่าเสมอเมื่อน้ำสะอาด…ด้วยเครื่องกรองน้ำโคลันดาส

3. วิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำระบบ RO

 1. เริ่มจาก ปิด T -way น้ำเข้าเครื่องกรอง และ ปิดวาวล์ที่ถังแรงดัน ให้เรียบร้อย
 2. ถอดปลั๊กไฟ ของเครื่องกรองน้ำ ออกก่อน
 3. ถอดสายน้ำเข้า กระบอกไส้กรองเมมเบรนออก รองน้ำที่ไหลออกมาด้วยจนกว่าจะหยุด
 4. ใช้ที่ขันกระบอก ขันกระบอก 3 อันออก แล้ว ล้างทำความสะอาดภายในกระบอก
 5. นำไส้กรองที่ต้องการเปลี่ยน แกะพลาสติก ใส่ลงไป โดยเรียงตามลำดับ จากตำแหน่งกระบอกน้ำเข้า ใส่ ***เพื่อยึดอายุไส้กรองสามารถ ใช้ได้นานขึ้น สามารถทำการล้างผงคาร์บอนโดยการ
 6. เปิดวาวล์น้ำเพื่อล้างไส้กรองใหม่ 3 อันด้านล่าง เพื่อ ไล่น้ำจะไหลออก ก่อนโดยรองน้ำทิ้งไป น้ำออกมาจะมีสีดำซึ่งเกิดจากไส้กรองคาร์บอนอันใหม่ ทำการล้าง 10-15 นาทีหรือจนกว่าน้ำจะหายดำ
 7. ทำการ หมุนฝากระบอกเมมเบรนออก โดยหมุนแบบทวนนาฬิกา ดึงไส้กรองเมมเบรน ออก ทำความสะอาดภายในกระบอก
 8. ใส่ไส้กรองเมมเบรน ใหม่เข้าไปโดยเอาด้านที่มี 2 โอริงเข้าไป เสียบปลายให้รูตรงกลางกระบอก ดันเข้าให้สุด หมุนฝาปิดให้แน่น เสียบสายน้ำกลับเข้าให้แน่น
 9. การเปลี่ยนไส้กรองขั้นที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขนาด 10 นิ้ว ทำการหมุน ข้อต่อ Speed fit ออกจากไส้กรองเดิม ข้อต่อสามทางอยู่ด้านท้ายลูกศร Flow ข้อต่อง้อ อยู่ ปลายลูกศร Flow
 10. เมื่อเครื่องกรองที่เปลี่ยนไส้กรองเรียบร้อย เสียบปลั๊ก เปิดวาวล์น้ำ และเปิดวาวล์ของถังแรงดันให้น้ำเข้าเครื่อง สังเกตไฟสถานะที่เครื่อง // ไฟสถานะการแสดงผล RO ของเครื่องกรองน้ำ Colandas มี 4 หลอดแต่ละหลอด แสดงการทำงานดังนี้ หลอด แรก คือ Power ไฟเข้าเครื่องพร้อมทำงาน หลอด สอง คือ water น้ำยังไม่เข้าระบบ หลอด สาม คือ working กำลังทำงานกรอง หลอด สี่ คือ Full น้ำเต็มระบบพร้อมใช้
 11. หลังจาก เมื่อน้ำเต็มถัง พร้อมใช้ การเปิดน้ำทิ้ง 3 ถัง เพื่อทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบ และอย่าลืมเขียน วันที่ การเปลี่ยนไส้กรอง เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองครั้งต่อไป

4. วิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำแบบกล่อง 4 ขั้นตอนโคลันดาส

วิธีการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำแบบกล่อง 4 ขั้นตอน
How to Change filter water Purifier UF box 4stage

เครื่องกรองน้ำแบบกล่อง จะใช้ไส้กรองแบบแคปซูลของโคลันดาส ขนาด 10 นิ้ว • ไส้กรองน้ำแบบ แคปซูล 4 ไส้ • เทปพันเกลียว

 1. ขั้นแรก ปิดวาว์ล สามทางน้ำเข้าเครื่องกรองน้ำ จากนั้น เปิดกล่อง ค่อยๆ ดันล๊อก ฝาครอบด้านหน้า เครื่องกรองน้ำแบบกล่อง ออก เมื่อเปิดออกแล้ว ทำการถ่ายรูป ช่วยจำตำแหน่งของไส้กรอง เวลาใส่ ไส้กรองใหม่ จะได้ง่าย
 2. ถอดสายน้ำออกจากไส้กรอง ทีละไส้ โดยการถอดกิ๊ฟล๊อกสีฟ้าออกจากข้อต่อSpeed Fit กดล๊อกปลายข้อต่อ Speed Fit ลงและดึง สายน้ำออกจากไส้กรอง
 3. ดัน ไส้กรองแคปซูล ออกจาก ก้ามปู ตัวล๊อกไส้กรองของกล่อง
 4. ทำแบบนี้ทั้ง 4ไส้
 5. หมุนข้อต่อ Speed Fit ออกจากไส้กรองเก่า เพื่อนำมาใส่กับไส้กรองใหม่
 6. ใช้เทปพันเกลียวพันที่ เกลียวข้อต่อ speed Fit
 7. นำไส้กรองแคปซูลมา ถอดจุกปิดสีฟ้าของไส้กรองแคปซูลทั้ง 2 ด้าน จากนั้น นำ Speed fit ที่พันเทปเรียบร้อย หมุนเข้าตามเกลียวให้แน่น และพยายามให้ข้อต่อ ตรง มุมเดิม
 8. ใส่ไส้กรองแคปซูลกลับไปเข้าไปทีละไส้ สังเกตลูกศร Flow โดยให้ชี้ไปทางทิศทางน้ำออก
 9. การต่อสายน้ำกับไส้กรองให้เสียบสายต่อน้ำกับข้อต่อ Speed Fit โดยดันให้สุดและล๊อกด้วย ตัวล๊อกสีฟ้า ตามเดิม
 10. ทำจนครบทั้ง 4 ไส้ เมื่อเรียบร้อย ทำการ เปิดน้ำเข้าเครื่องกรอง โดยการเปิดวาว์ลน้ำประปา และ เปิดวาว์ล 3ทาง เพื่อให้น้ำเข้าเครื่อง
 11. ปิดฝาเครื่องกรองน้ำ เขียน note วันที่เริ่มใช้งาน
 12. เมื่อเรียบร้อย เปิด T-way ให้น้ำเข้าเครื่อง ก่อนใช้งานเครื่องกรองน้ำ ทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบ โดยการเปิดน้ำทิ้งเพื่อทำการล้างไส้กรอง ก่อนใช้งาน ประมาณ 15 – 20 นาที หรือ จนกว่าน้ำจะใส

#UF,#เครื่องกรองน้ำยูเอฟ,#กรองน้ำสะอาด,#โคลันดาส,#เครื่องกรองน้ำ,#น้ำดื่มสะอาด

ทั้งนี้หากต้องการเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ทุกท่านมั่นใจใน โคลันดาส ได้สินค้าคุณภาพ ที่จำหน่ายกว่า 25 ปี ทุกขั้นตอน เราส่งมอบเครื่องกรองที่ผลิตน้ำสะอาด ให้คุณ เลือกเครื่องกรองน้ำสะอาดเลือกโคลันดาส เพราะ ดีกว่าเสมอ...เมื่อน้ำสะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำ โคลันดาส

สนใจสินค้าเครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง และอะไหล่เครื่องกรองน้ำ
ของ Colandas ทุกรุ่น ติดต่อได้ที่
Social Share :
Scroll to Top